شنبه 29 آذر‌ماه سال 1382

دل تاریست

که اگه بشکنه

قشنگتر مینوازه