دوشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1383

برایم شراب بیاور چون نمی خواهم بدانند که از چشمهای تو مستم..