دوشنبه 6 فروردین‌ماه سال 1386

 

گفتنی هایم نوشتنی نیست...گفتنی هم نیست...گریستنیست
من بد عادتم.. انقدر عادت کردم که از یاداوریش میترسم..!!!!!!!!!!!

٬

٬

٬