چهارشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1386

من که این روزها از هر آدم تنها تری تنهاتر هستم باز هم میخوام تنها تر باشم... دوست ندارم با کسی حرف بزنم...دوست ندارم صدایی از کسی بلند شود... دوست ندارم به چیزی فکر کنم کاش میشد تمام صداهای درون و بیرون رو واسه چند روزی قطع کرد.چشمانم رو ببندم و نه به بدی فقط به خوبی فکر کنم.. نه به پایان به آغاز فکر کنم.. بعد از مدتها اجازه بدم که کسی به من ابراز علاقه کنه... و اجازه بدم که دستاشو دورم حلقه کنه و باز حس دوست داشتن رو تجربه کنم و  واسه لحظه ای از اسارت عقلم بیرون بیام.
لباس تنهاییم رو بر تن میکنم و به تو فکر میکنم.. به درستی و اشتباهات کارم هنوز هم منگم... هنوز هم تمام بدنم احساس کرخی میکند... احساس میکنم هر چقدر تا به امروز کشیدم همه در گلویم مانده....از سرکش بودن خسته شدم زیر دستهای تو رام میشوم کم کم.. در آغوشم بگیر و حرفهایت را تکرار کن میخواهم امشب با گوش دلم بشنوم... میخواهم بدون ماسک بی اعتنایی حرفهایت را بشنوم.