شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388تلخ تلخ مثل روزهای آشنایی!!‌