سه‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1383
در ان شهری که مردمانش عصا از کور می دزدند من از خوش باوری انجا محبت جستجو کردم

کوروش جان تولدت مبارک