سه‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1383

مزن ای دوست مزن.... 
                               به دلم دست مزن....
بزن آن خنجر و از پشت مزن...