چهارشنبه 18 آبان‌ماه سال 1384

باورت نیست هنوز

           که اگر عشق تو در سینه من ریشه نداشت

                                     در غم انگیزترین وادی گرهای غبارآلوده

                                                                         خسته از تنهایی

                                                                             خسته از مستی در میکده ها

                                                                                            بی برو برگ درختی بودم

                                                                                   که ز پوسیدگی تدریجی        

                                                      در شبی طوفان خیز به زمین میغلتد     

                                         باورت نیست هنوز

                          من در این شهر...

         در این گستره ی ماسه و خار

                                          آنقدر تنهایم      

                                               که صمیمانه ترین حرف دلم را هر شب

                                                          به تو میگویم!!